texto:
tipo:


Codificar:
texto:
texto2:


Decodificar:
texto:
texto2: